Actievoorwaarden

 

Samenvatting:

Niet jij, maar het goede doel wat je gekozen hebt, krijgt de prijs. Om mee te doen moet je 18 jaar of ouder zijn, in Nederland of Vlaanderen wonen en het deelnameformulier invullen. Daarmee geef je ons ook toestemming om je via e-mail te benaderen. Je gegevens worden door ons verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG privacywetgeving. Mocht je de winnaar zijn, dan geef je ons door deel te nemen toestemming om je gegevens te gebruiken voor het bekendmaken van de winnaar. De winactie loopt van 21 november 2019 tot donderdag 5 december 2019 12:00 uur. Op dat moment wordt de winnaar door onze actiesoftware automatisch en willekeurig gekozen en via e-mail op de hoogte gebracht. Daarna maken we de winnaar aan iedereen bekend via e-mail, facebook en onze website. Je hoeft niets te kopen, want dat heeft geen invloed op je winkansen. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook en door deel te nemen vrijwaar je Facebook van elke vorm van aansprakelijkheid.

 

Volledige tekst

 

1. In aanmerking komen voor deelname:
Deze campagne staat alleen open voor diegenen die zich aanmelden op www.explose.nl/winactie en die 18 jaar of ouder zijn vanaf de datum van binnenkomst. De campagne is alleen toegankelijk voor legale inwoners van Nederland en Vlaanderen, en is ongeldig waar wettelijk verboden. Medewerkers van Explose, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame- en promotiebureaus en leveranciers (gezamenlijk de 'Medewerkers') en directe familieleden en / of personen die in hetzelfde huishouden van Medewerkers wonen, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de campagne. De campagne is onderworpen aan alle toepasselijke federale, provinciale en lokale wetten en voorschriften. Ongeldig waar verboden.

 

2. Instemming met regels: 

Door deel te nemen, stemt de deelnemer ('u') ermee in volledig onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze regels en verklaart en garandeert u dat u aan de vereisten voldoet. Bovendien stemt u ermee in om de beslissingen van Explose als definitief en bindend te aanvaarden met betrekking tot de inhoud van deze campagne.

 

3. Campagneperiode:
Inzendingen worden online geaccepteerd beginnend op 21 november en eindigend op 5 december 12:00 uur CET. Alle online inzendingen moeten uiterlijk op 5 december 11:59 uur CET. zijn ontvangen.

 

4. Hoe deel te nemen:
Je kunt deelnemen door een inzending in te dienen met behulp van het online formulier op www.explose.nl/winactie. De inzending moet voldoen aan alle campagnevereisten, zoals gespecificeerd, om in aanmerking te komen om een prijs te winnen. Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties kunnen naar goeddunken van Explose worden gediskwalificeerd. Je mag slechts eenmaal deelnemen, maar we bieden mogelijkheden om je kansen te verhogen. Je moet wel de gevraagde informatie verstrekken. Je mag niet vaker meedoen dan aangegeven door meerdere e-mailadressen, identiteiten of apparaten te gebruiken in een poging de regels te omzeilen. Als je frauduleuze methoden gebruikt of op een andere manier probeert de regels te omzeilen, kan je inzending naar goeddunken van Explose van de deelname worden verwijderd.

 

5. Prijzen: 

De winnaar van de campagne (de 'winnaar') ontvangt een compleet uitgewerkte huisstijl en website ter waarde van 7500 euro ex BTW ten bate van de non-profit die bij het invullen van het deelnameformulier is opgegeven. Niet jij, maar het goede doel wat je gekozen hebt, krijgt dus de prijs. De werkelijke / getaxeerde waarde kan verschillen op het moment van de prijsuitreiking. De specificaties van de prijs worden uitsluitend bepaald door Explose. Contant geld of andere prijsvervanging is niet toegestaan, behalve naar goeddunken van Explose. De prijs is niet overdraagbaar. Alle prijsgerelateerde uitgaven, inclusief en zonder beperking alle federale, provinciale en / of lokale belastingen, voor zover van toepassing, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Winnaar. Geen vervanging van de prijs of overdracht / toekenning van de prijs aan anderen of een aanvraag voor het contante equivalent door de Winnaar is toegestaan. Acceptatie van de prijs betekent toestemming voor Explose om de naam, beeltenis en inzending van de Winnaar te gebruiken voor reclame- en handelsdoeleinden zonder verdere compensatie, tenzij wettelijk verboden.

 

6. Kansen: 

De winkansen zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen. We bieden elke deelnemer de mogelijkheid om de winkans significant te verhogen, door de winactie te delen middels een gecodeerde, persoonlijke deellink. Bij elke inschrijving van een vriend(in) of kennis via die link, doet je inschrijving 20 keer extra mee in de trekking.

 

7. Winnaarselectie en kennisgeving:
Winnaar wordt geselecteerd door een willekeurige trekking door onze actiesoftware. De winnaar wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen na selectie van de winnaar op de hoogte gebracht via het e-mailadres waarmee is ingeschreven.  Explose is niet aansprakelijk voor het verzuim van Winnaar om kennisgevingen te ontvangen als gevolg van spam, ongewenste e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken door winnaar van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens. Als de Winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet in aanmerking komt, de prijs niet claimt binnen 7 dagen vanaf het moment dat de toekenningskennisgeving is verzonden, of als een ingevulde en uitgevoerde verklaring en vrijgave niet tijdig wordt geretourneerd, kan de prijs worden verbeurd en een alternatieve Winnaar geselecteerd. De ontvangst door de winnaar van de in deze campagne aangeboden prijs is afhankelijk van de naleving van alle federale, provinciale en lokale wetten en voorschriften. ELKE SCHENDING VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR WINNAAR (TER BEOORDELING VAN EXPLOSE) ZAL LEIDEN TOT DISKWALIFICATIE ALS WINNAAR VAN DE CAMPAGNE, EN ALLE PRIVILEGES ALS WINNAAR ZULLEN ONMIDDELLIJK BEËINDIGD WORDEN.

 

8. Door u verleende rechten: 

Door gegevens in te voeren (bijv. Foto, video, tekst, enz.), begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Explose, iedereen die handelt namens Explose, het recht hebben, waar wettelijk toegestaan, deze zonder beperking te drukken, te publiceren, uit te zenden, te distribueren en te gebruiken in alle media die nu bekend of hierna ontwikkeld zijn, voor altijd en overal ter wereld , uw inzending, naam, portret, afbeelding, stem, beeltenis, afbeelding, verklaringen over de campagne en biografische informatie voor nieuws, publiciteit, informatie, handel, reclame, public relations en promotionele doeleinden. zonder verdere compensatie, kennisgeving, beoordeling of toestemming. 

 

9. Algemene voorwaarden: 

Explose behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Campagne te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten in geval van virussen, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten Explose controle corrupt is of invloed heeft op het beheer, de beveiliging, de billijkheid of het juiste gedrag van de campagne. In dat geval kan Explose de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen voorafgaand aan en / of na (indien van toepassing) de actie die is ondernomen door Explose. Explose behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon te diskwalificeren die het toegangsproces of de werking van de campagne of website manipuleert of probeert te manipuleren of deze Algemene voorwaarden schendt. Explose heeft het recht, naar eigen goeddunken, om de integriteit van de campagne te handhaven, om stemmen om welke reden dan ook te vernietigen, inclusief, maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker van verschillende IP-adressen; meerdere vermeldingen vanaf dezelfde computer die hoger zijn dan toegestaan door Campagneregels; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen voor deelname. Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de campagne te ondermijnen, kan een overtreding van strafrechtelijke en burgerlijke wetten zijn. Als een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt Explose zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor zover toegestaan door de wet.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid: 

Door mee te doen, stemt u ermee in Explose en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, ziekte, letsel, overlijden, verlies, rechtszaak, claim of schade die kan ontstaan, direct of indirect, hetzij veroorzaakt door nalatigheid of niet, door: (i) de deelname van een dergelijke deelnemer aan de Campagne en / of zijn / haar acceptatie, bezit, gebruik of misbruik van een prijs of een deel daarvan; (ii) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot storingen in computers, kabels, netwerken, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; (iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van transmissies, telefoon of internetdienst; (iv) ongeautoriseerde menselijke tussenkomst in enig deel van het deelnameproces of de Promotie; (v) elektronische of menselijke fouten in het beheer van de Promotie of de verwerking van inschrijvingen.

 

11. Geschillen: 

DEZE CAMPAGNE VALT ONDER DE WETGEVING VAN NEDERLAND. Als voorwaarde om aan deze campagne deel te nemen, gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost en de oorzaken van acties die voortvloeien uit of verband houden met deze campagne, individueel moeten worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van class action , exclusief voor een rechtbank in Noord Brabant die bevoegd is. Verder is het de deelnemer in geen enkel geschil toegestaan om een vergoeding te eisen voor, en doet hierbij afstand van alle rechten op, bestraffende, incidentele of gevolgschade, inclusief redelijke advocaatkosten, anders dan de werkelijke contante kosten van de deelnemer ( dat wil zeggen kosten in verband met deelname aan deze campagne). De deelnemer doet verder afstand van alle rechten op schadevergoeding vermenigvuldigd of verhoogd.

 

12. Privacybeleid: 

Informatie die bij een inzending wordt verstrekt, is onderworpen aan het Privacybeleid dat wordt vermeld op de website van Explose. Klik hier om het privacybeleid te lezen. 

 

13. Sponsor: 

De sponsor van de campagne is Explose, gevestigd aan de John, F. Kennedylaan 23, 5555 XC Valkenswaard NL.

 

14. Facebook:
De campagne gehost door Explose wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook.

 

15. Door het formulier in te zenden en het vakje voor de deelname voorwaarden aan te vinken, heeft u, de deelnemer, alle officiële regels bevestigd, aanvaard en ermee ingestemd.